Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής «προμήθειας εξοπλισμού συλλογής οργανικών υλικών».

2. Έγκριση απόφασης Ν.Π.Δ.Δ. περί αποδοχής ποσού & αναμόρφωσης προϋπολογισμού.

3.Έγκριση πρακτικού προμήθειας κάδων ανακυκλώσιμων υλικών

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Απευθείας ανάθεση έργων στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΔΡΟΥ Α.Ε.

2. Έγκριση δαπάνης

3. Αποδοχή ποσών επιχορήγησης για εκλογική αποζημίωση Μαΐου 2014 και δημοψηφίσματος Ιουλίου 2015

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Κατανομή πιστώσεων σχολικών επιτροπών

2. Συνδρομή Δήμου Άνδρου στο πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες»

3. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου:

 

1. Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. ΧΥΤΥ Άνδρου

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού

2. Ανανέωση Προγραμματικών Συμβάσεων με ΟΑΕΔ

3. Εξωδικαστική επίλυση διαφοράς

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων

2. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού μίσθωσης χώρου στάθμευσης

3. Παράταση ισχύος συμβάσεων καθαριότητας κοιν. χώρων

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου:

1. Αναμόρφωση οικονομικών στόχων Ο.Π.Δ. Δήμου Άνδρου

έτους 2015 (στοχοθεσία)

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ 

1. Αποδοχή επιχορήγησης

2. Αγωγή Ειρήνης Κόδρου για μισθώματα ανεμογεννητριών – Καταγγελία όλων των υφιστάμενων σχετικών μισθώσεων 

3. Διαγραφές τελών

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου:

1. Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού καθαριότητας Δ.Ε.Άνδρου

2. Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού καθαριότητας Δ.Ε.Υδρούσας

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου:

1. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου «Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Γαυρίου

2. Αίτηση κ. Κουτσούκου Ιωάννη