Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού Α΄τριμήνου 2016.

2. Τρόπος έκδοσης βεβαιωτικών καταλόγων ύδρευσης παρελθόντων ετών στη Δ.Ε. Υδρούσας .

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Έγκριση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Άνδρου οικ. έτους 2016 .

2. Αναθέσεις παροχής υπηρεσιών στην Αναπτυξιακή Άνδρου Α.Ε.

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου:

 

1. Αποδοχή παραίτησης Προέδρου Δ.Σ. και εκλογή νέου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Άνδρου .

 

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

2. Παραγραφή οφειλών του Δήμου προς τρίτους λόγω πενταετίας

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού « Υπηρεσίες δεματοποίησης απορριμμάτων ».

2. Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας δεματοποίησης απορριμμάτων

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Διαγραφή – τακτοποίηση τελών.

2. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Άνδρου και Π.Ν.Α. για την συντήρηση σχολικών μονάδων

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Έγκριση προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2016

2. Τακτοποίηση τελών Δήμου Άνδρου

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Παράταση προθεσμίας υλοποίησης έργου «Μετατροπή Κοινοτικού Κτιρίου στον Όρμο Κορθίου»

2. Έγκριση εξόδων μετακίνησης Δημάρχου και Δημ. Συμβούλων

3. Απαλλαγή τελών ύδρευσης

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Αποδοχή - Αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών Οικονομικής Επιτροπής

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης  οικονομικού έτους 2011 του Δήμου Άνδρου.

Σελίδα 1 από 3